Home / Featured / Participate in a large nationwide youth research about the state of cyberbullying among youth and its connection to the quality of life and mental health of youth

Participate in a large nationwide youth research about the state of cyberbullying among youth and its connection to the quality of life and mental health of youth

Participate in a large nationwide youth research to assess the state of cyberbullying among young people and its connection to the quality of life and mental health of youth!

Complete the questionnaire below honestly and let’s raise awareness of this phenomenon in our society together.

The questionnaire is anonymous and the data will be used exclusively for the needs of the research.

https://forms.gle/3d2Cm7i9BubHZNNEA

—————————————————-

Учествувај во големо младинско истражување на ниво на целата држава за проценка на состојбата со сајбер малтретирање кај младите и поврзаноста со квалитетот на живот и менталното здравје на младите!

Пополни го искрено прашалникот подолу и помогни ни заедно да ја подигнеме свеста за оваа појава во нашето општество.

Прашалникот е анонимен и податоците ќе бидат искористени исклучиво за потребите на истражувањето.

https://forms.gle/3d2Cm7i9BubHZNNEA

—————————————————–

Merrni pjesë në hulumtimin e madh mbarëkombëtar për të vlerësuar gjendjen me bullizmin kibernetik tek të rinjtë dhe lidhjen e tij me cilësinë e jetës dhe shëndetin mendor të të rinjve!

Plotësoni pyetësorin e mëposhtëm dhe na ndihmoni që sëbashku të rrisim vetëdijen për këtë dukuri të shoqërisë tone.

Pyetësori është anonim dhe të dhënat do të përdoren ekskluzivisht për qëllimet e hulumtimit.

https://forms.gle/3d2Cm7i9BubHZNNEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *